مسابقه عکاسی آریا تن ورز پویا

 

مسابقه عکاسی

پرینت

برنامه چربی سوزی برای بانوان

این برنامه تمرینی برای خانم هایی می باشد که بدلایل مختلف شرایط لازم برای رفتن به باشگاه را ندارند.با استفاده از این برنامه مطمئن باشید چربی سوزی عالی در مدت زمان کوتاهی خواهید داشت.

هفته اول:

- شنبه

پنج دقیقه بصورت فشرده بدون استراحت بدن خود را گرم کنید. سپس به مدت یک دقیقه شدت تمرین دراز و نشت شکم راتا حد قوی بالا برده و بعد از یک دقیقه سرعت تمرین را تا حد متوسط پایین بیاورید. اینکار را پنج مرتبه ادامه دهید. البته حرکات تمرینی خود را از یک مربی باید تهیه کنید. زیرا هرکس بسه به تناسب اندامیش باید تمرین داده شود. تمرینات خود را پانزده دقیقه با سرعت انجام دهید و کم کم شدت آن را کاسته و پایین بیاورید.

- دوشنبه

پنج دقیقه بصورت فشرده بدون استراحت بدن خود را گرم کنید. به مدت 10 دقیقه شدت تمرینات شکم و یا دویدن خود را تا حد توان بالا  ببرید.

تمرینات اضافی : یک تا دو دقیقه روی شیب زیاد بدوید.. و بعد روی سطح صاف یک تا دو دقیقه ضربانتان را پایین بیاورید.

- چهار شنبه

پنج دقیقه بصورت فشرده بدون استراحت بدن خود را گرم کنید. به مدت ۵ دقیقه شدت تمرین  پهلو را تا حد متوسط بالا ببرید.

شدت تمرین را برای ۵ دقیقه تا بالاترن حد افزایش دهید. تمرین را با شدت متوسط به پایان برسانید

- پنجشنبه

به مدت ۳۰ دقیقه با شدت  و سطح دلخواه راه بروید. گرم کردن اولیه و خنک کردن آخر کار را فراموش نکنید.

 
هفته دوم:

- شنبه

پنج دقیقه بصورت فشرده بدون استراحت بدن خود را گرم کنید. به مدت یک دقیقه شدت تمرین زیر شکم با تخته  را تا حد قوی بالا ببرید و بعد یک دقیقه سرعت تمرین را تا حد متوسط پایین بیاورید. اینکار را 6 مرتبه تکرار کنید.

تمرین را با سرعت متوسط به پایان برسانید و کم کم از شدت آن بکاهید.

- دوشنبه

پنج دقیقه بصورت فشرده بدون استراحت بدن خود را گرم کنید. به مدت ۵ دقیقه شدت تمرین شکم و زیر شکم  را تا حد متوسط بالا ببرید. یک تا دو دقیقه روی شیب زیاد با شدت بالا راه بروید و بعد روی سطح صاف یک تا دو دقیقه ضربانتان را پایین بیاورید. دوبار دیگر این تمرین را تکرار کنید. تمرین را با شدت متوسط به پایان برسانید.

- چهار شنبه

پنج دقیقه بصورت فشرده بدون استراحت بدن خود را گرم کنید. به مدت ۵ دقیقه شدت تمرین  پهلو و شکم را تا حد متوسط بالا ببرید.

شدت تمرین را برای 15 دقیقه تا بالاترین حد افزایش دهید. تمرین را با شدت متوسط به پایان برسانید.


- پنجشنبه

به مدت ۳۰ دقیقه با شدت دلخواه راه بروید. پنج دقیقه بصورت فشرده بدون استراحت بدن خود را گرم کنید. و این کار را برای شروع هر تمرین فراموش نکنید.

هفته سوم:

- شنبه

پنج دقیقه بصورت فشرده بدون استراحت بدن خود را گرم کنید. به مدت دو دقیقه شدت تمرین را تا حد قوی بالا ببرید و بعد دو دقیقه سرعت تمرین را تا حد متوسط پایین بیاورید. اینکار را ۴ مرتبه تکرار کنید.

تمرین را با سرعت متوسط به پایان برسانید و کم کم از شدت آن بکاهید.

- دوشنبه

پنج دقیقه بصورت فشرده بدون استراحت بدن خود را گرم کنید.به مدت ۵ دقیقه شدت تمرین را تا حد متوسط بالا ببرید.

دو تا ۳ دقیقه روی شیب زیاد با شدت بالا راه بروید و بعد روی سطح صاف یک تا ۲ دقیقه ضربانتان را پایین بیاورید. یکبار دیگر این تمرین را تکرار کنید.

تمرین را با شدت متوسط به پایان برسانید.
 

- چهار شنبه

پنج دقیقه بصورت فشرده بدون استراحت بدن خود را گرم کنید.به مدت ۵ دقیقه شدت تمرین را تا حد متوسط بالا ببرید.

شدت تمرین را برای ۱۵ دقیقه تا بالاترین حد افزایش دهید.

تمرین را با شدت متوسط به پایان برسانید.


- پنجشنبه

به مدت ۳۰ دقیقه با شدت دلخواه راه بروید. گرم کردن اولیه و خنک کردن آخر کار را فراموش نکنید.


هفته چهارم:

- شنبه

پنج دقیقه بصورت فشرده بدون استراحت بدن خود را گرم کنید.به مدت ۲ دقیقه شدت تمرین را تا حد قوی بالا ببرید و بعد ۲ دقیقه سرعت تمرین را تا حد متوسط پایین بیاورید. اینکار را ۵ مرتبه تکرار کنید.

تمرین را با سرعت متوسط به پایان برسانید و کم کم از شدت آن بکاهید.


- دوشنبه

پنج دقیقه بصورت فشرده بدون استراحت بدن خود را گرم کنید.به مدت ۵ دقیقه شدت تمرین را تا حد متوسط بالا ببرید.

دو تا ۳ دقیقه روی شیب زیاد با شدت بالا راه بروید و بعد روی سطح صاف ۱ تا ۲ دقیقه ضربانتان را پایین بیاورید. دوبار دیگر این تمرین را تکرار کنید.

تمرین را با شدت متوسط به پایان برسانید.

 
- چهار شنبه

پنج دقیقه بصورت فشرده بدون استراحت بدن خود را گرم کنید.به مدت ۲ دقیقه شدت تمرین را تا حد متوسط بالا ببرید.

شدت تمرین را برای ۲۰ دقیقه تا بالاترین حد افزایش دهید.

تمرین را با شدت متوسط به پایان برسانید.

 
- پنجشنبه

به مدت ۳۰ دقیقه با شدت دلخواه راه بروید. گرم کردن اولیه و خنک کردن آخر کار را فراموش نکنید.


 منبع : ایران فیتنس